Disclaimer Utalents.nl

Acceptatie

Door gebruik te maken van de website accepteert de bezoeker of gebruiker van utalents.nl deze disclaimer.

Organisatie

Utalents.nl is een handelsnaam van Ucompany B.V. ingeschreven in het KvK register te Amersfoort onder nummer 63187671

Aansprakelijkheid

Uiteraard doet Utalents.nl er alles aan om uiterst zorgvuldig om te gaan met de aangeboden informatie door gebruikers van het platform. Utalents.nl is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie die door gebruikers wordt gecommuniceerd met andere gebruikers. Ook met betrekking tot alle overige bronnen, waarover Utalents.nl geen controle heeft, wordt alle aansprakelijkheid expliciet uitgesloten.

Inhoudelijke gegevens

Utalents.nl faciliteert een platform waarbij opdrachtgevers en freelancers elkaar kunnen vinden en afspraken kunnen maken. Utalents.nl is op geen enkele wijze betrokken bij het tot stand komen tot van het uiteindelijke contract tussen opdrachtgever en freelancer. Zowel de opdrachtgever als de freelancer vrijwaart utalents.nl van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het selectieproces en het contracteringsproces.

Mails

Door het platform worden mails verstuurd om freelancers en opdrachtgevers te ondersteunen in hun proces. Ondanks al haar inspanningen garandeert Utalents.nl niet dat mails tijdig aankomen bij freelancer of opdrachtgever. Utalents.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor daardoor gepercipieerde schade door gebruiker.

Algemene voorwaarden

Utalents.nl heeft algemene voorwaarden opgesteld voor de haar gevoerde bedrijfsactiviteiten. Gebruikers van het platform accepteren deze algemene voorwaarden voor alle informatie die op welke wijze dan ook wordt aangeboden op de site. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de site.

Toepasselijk recht

Op alle diensten en informatiebronnen (met inbegrip van deze disclaimer) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer kunnen enkel worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Intellectueel eigendom

Alle getoonde informatie op utalents.nl blijft exclusief eigendom van Utalents.nl. Geen enkele informatie mag door welke partij dan ook voor enige toepassing zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of verspreid.

Wijzigingen

Utalents.nl kan zonder voorafgaande mededeling de informatie op de website, met inbegrip van deze disclaimer, wijzigen. Gebruiker wordt uitgenodigd regelmatig de documenten op Utalents.nl te raadplegen.