Algemene voorwaarden Utalents.nl

Definities:
 • Utalents.nl: Handelsnaam van Ucompany B.V. met als bedrijfsactiviteit; het op holistische wijze digitaal samenbrengen van vraag en aanbod.
 • Opdrachtgever: Partij die door gebruik van het platform van Utalents.nl een opdracht wenst in te vullen door het zoeken naar een geregistreerde freelancer
 • Gebruiker: Geregistreerde opdrachtgever of freelancer die met Utalents.nl een overeenkomst heeft afgesloten voor het afnemen van haar diensten
 • Account: Aan gebruiker afgegeven unieke gebruikersnaam die na afronding van het registratieproces op de site en na betaling van de eventuele vorderingen wordt afgegeven om gebruik te kunnen maken van het platform.
 • Overeenkomst: Overeenkomst tussen gebruiker en Utalents.nl op basis waarvan gebruiker gebruik kan maken van diensten van het platform Utalents.nl
Toepasselijkheid
 1. De in dit document beschreven algemene voorwaarden voor Ucompany B.V.,Utalents.nl en het bijbehorende digitale platform www.utalents.nl zijn onverminderd van toepassing en andere voorwaarden worden expliciet uitgesloten.
 2. Door het registratieproces af te ronden en deze voorwaarden te accepteren gaat de gebruiker een overeenkomst aan met Utalents.nl.
 3. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.utalents.nl.
 4. Utalents.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten aller tijde te kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker wordt aangeraden de algemene voorwaarden regelmatig te checken op www.utalents.nl.
 5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn dan blijven de andere bepaling in deze overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen spannen zich in zo spoedig mogelijk een alternatieve bepaling op te stellen.
 6. Een individuele overeenkomst kan afwijkende bepalingen bevatten indien partijen dit wensen. Als een specifieke bepaling in een overeenkomst tegenstrijdig is met deze algemene voorwaarden dan gelden de algemene voorwaarden.
 7. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor alle door Utalents.nl geselecteerde partijen die (delen van) de dienstverlening van Utalents.nl verzorgen.
 8. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden wordt ook expliciet akkoord gegeven aan de disclaimer en het privacy statement en eventueel nader te benoemen formuleringen.
Gebruiker
 1. Het gebruik van Utalents.nl is enkel toegestaan aan meerderjarige, handelsbekwame natuurlijke- en rechtspersonen die middels het aanmaken van een account een overeenkomst hebben afgesloten met Utalents.nl
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van wachtwoorden en is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van gebruikersnaam en wachtwoord. Eventuele schade door onjuist gebruik of ongewenste verspreiding van wachtwoorden leidt op geen enkele wijze tot enige aansprakelijkheid van Utalents.nl
Rechten en verplichtingen
 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het registeren van alle relevante gegevens en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Indien noodzakelijk worden de gegevens door gebruiker zelf gewijzigd.
 2. De door gebruiker gepubliceerde gegevens mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de normaal geachte fatsoensnormen voor de communicatie van gegevens via online toepassingen.
 3. Utalents.nl heeft het recht gepubliceerde gegevens in te zien en in incidentele gevallen te wijzigen indien Utatents.nl daar aanleiding toe ziet.
 4. Gebruiker garandeert de functionaliteit van Utalents.nl op geen enkele wijze te schaden dan wel de infrastructuur onevenredig te belasten.
 5. Het is gebruiker op geen enkele wijze toegestaan om gegevens uit de database te onttrekken, voor welke doeleinden dan ook, maar in elk geval voor commerciële doeleinden, te gebruiken en te distribueren.
 6. Elk misbruik van functionaliteit en de database van Utalents.nl en gebruik maken van tools en hulpmiddelen om functionaliteit te schaden of oneigenlijk gebruik te maken van gegevens is uitdrukkelijk verboden.
 7. Utalents.nl is gerechtigd om naar eigen inzicht gebruikers te weigeren op het platform.
 8. Utalents.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de door gebruikers geplaatste content op de site.
 9. Utalents.nl garandeert niet dat gebruikers en/of derden het platform nimmer onrechtmatig gebruiken.
Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst en betaling
 1. Een overeenkomst komt tot stand indien gebruiker een account aanmaakt op Utalents.nl
 2. Een gebruiker kan een betaald abonnement aangaan voor de periode van 3, 6 of 12 maanden, verder te noemen de initiële periode.
 3. Een abonnement wordt automatisch verlengd met de initiële periode tot wederopzegging.
 4. Opzeggen is mogelijk tot uiterlijk 30 dagen voor verstrijken van het abonnement. Na verstrijking van het abonnement wordt het account van gebruiker geblokkeerd.
 5. Indien gebruiker extra functionaliteit van Utalents.nl gebruikt, accepteert de gebruiker de prijs voor deze dienst en wordt deze dienst gefactureerd aan gebruiker.
 6. Bij andere af te nemen diensten dan het aanmaken van een account en het aanschaffen van een test geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Deze vorderingen worden in handen gegeven van een factoringmaatschappij.
 7. Gebruiker is nimmer gerechtigd tot het verrekenen van een factuur. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichting.
 8. Utalents.nl is gerechtigd om prijzen van haar dienstverlening zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De prijzen worden op de website vermeld.
 9. Onverminderd het gestelde in deze overeenkomst is Utalents.nl gerechtigd de overeenkomst met gebruiker eenzijdig op te zeggen indien gebruiker handelt tegen deze algemene voorwaarden. Opzegging mag geschieden zonder ingebreke stelling en ontslaat gebruiker niet van zijn betalingsverplichtingen. Deze betalingsverplichtingen zijn direct opeisbaar.
 10. Indien Utalents.nl moet besluiten de overeenkomst te beëindigen in verband met het niet nakomen van het gestelde in deze algemene voorwaarden worden € 250 (tweehonderdvijftig euro) in rekening gebracht om de noodzakelijke administratieve handelingen uit te voeren.
 11. Indien Utalents.nl een overeengekomen dienst niet kan leveren dan is Utalents.nl gerechtigd om om die reden de overeenkomst op te zeggen.
Gebruik platform
 1. De volgorde waarin resultaten worden weergegeven op de site zijn van veel factoren afhankelijk. Gebruiker gaat zonder meer akkoord met de werking van de site en met de wijze waarop resultaten worden weergegeven.
 2. De door gebruikers geplaatste reacties zijn niet bindend. Door gebruikers wordt in onderling overleg een contract opgesteld.
 3. De door gebruikers overeengekomen prijs door gebruikmaking van de veilingfunctionaliteit van Utalents.nl wordt geacht de basis te zijn voor het uurtarief van het contract.
 4. Utalents.nl is geen partij in contracten en transacties tussen gebruikers.
 5. Gebruikers omschrijven opdrachten en biedingen op een dusdanige wijze dat andere relevante gebruikers zich een adequaat oordeel kunnen vormen over de opdracht dan wel de bieding.
 6. Gebruikers zijn zich bewust van en aanvaarden de risico’s die gepaard gaan met het open karakter van het internet en het platform.
 7. Utalents.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van welke verstoring dan ook in de dienstverlening van Utalents.nl. Verantwoordelijkheid voor gevolgschade in welke vorm dan ook wordt expliciet uitgesloten.
 8. Utalents.nl zal zich naar uiterste inspannen om de beschikbaarheid van de dienstverlening van Utalents.nl te optimaliseren. Utalents.nl kan niet in gebreke worden gesteld of tot enige vorm van schadevergoeding worden gedwongen indien de diensten niet beschikbaar zijn. Tevens is gebruiker ten allen tijde gebonden aan de betalingsverplichtingen
 9. Utalents.nl heeft het recht om content en opdrachten door te plaatsen naar andere mediakanalen.
Aansprakelijkheid
 1. Utalents.nl is niet gedwongen tot enige vorm van schadevergoeding in geval van verstoring van de dienstverlening.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van afspraken van de overeenkomst is Utalents.nl enkel aansprakelijk voor vergoeding van de schade van de niet geleverde dienst. Gevolgschade wordt expliciet uitgesloten.
 3. De schadevergoeding bedraagt maximaal 50% van het door gebruiker betaalde abonnementsgeld voor de initiële gebruikersperiode. Overige diensten komen nimmer voor schadevergoeding in aanmerking.
 4. Gebruiker vrijwaart Utalents.nl volledig en zonder uitzondering van alle mogelijke claims van derde partijen.
 5. Utalents.nl is niet aansprakelijk voor informatie op alle andere sites waarnaar door gebruiker op welke wijze dan ook wordt verwezen.
 6. Delen van de dienstverlening van Utalents.nl worden uitgevoerd door derde partijen. Utalents.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de dienstverlening van deze derde partijen.
Privacy
 1. Utalents.nl gebruikt de gegevens van gebruiker uitsluitend voor het laten functioneren van het platform. Door een account aan te maken geeft gebruiker Utalents.nl toestemming op gegevens op te slaan en te gebruiken.
 2. Gebruiker geeft Utalents.nl toestemming om deze gegevens op verzoek van daartoe gerechtigde instanties en indien er sprake is van (mogelijk) misbruik af te staan aan gerechtigde instanties.
 3. Gebruiker geeft Utalents.nl toestemming om alle door gebruiker ingevoerde en gemuteerde gegevens openbaar en doorzoekbaar te gebruiken voor het laten functioneren van het platform.
 4. Gebruiker geeft Utalents.nl toestemming om in globale zin aan te duiden welke type bedrijven gebruik maken van het platform.
 5. Utalents.nl heeft geen enkele verantwoordelijkheid om ingevoerde gegevens te controleren. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ingevoerde gegevens.
 6. Indien Utalents.nl doorverwijst naar andere sites, op welke wijze dan ook, dan dient gebruiker de daar geldende algemene voorwaarden te accepteren. Utalents.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content op deze sites.
 7. Alle opgeslagen gegevens in de databases zijn (intellectueel) eigendom van Utalents.nl.
 8. Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van ingevoerde gegevens hanteert Utalents.nl een privacy statement die op www.utalents.nl te vinden is.
 9. Het gebruiken van gegevens (expliciet persoonsgegevens, doch niet beperkt tot deze gegevens) die door gebruikers zijn ingevoerd voor de werking van het platform mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor communicatie in welke vorm of inhoud dan ook.
 10. Het niet nakomen van het gestelde in paragraaf 9 (hoofdstuk Privacy) leidt tot een onmiddellijke opeisbare schadevergoeding van €7.500 (zeveneneenhalfduizend euro) per gebeurtenis.
Nederlands recht
 1. Op elke door Utalents.nl gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Bovenstaand artikel is onverminderd van toepassing als delen van de dienstverlening in het buitenland worden uitgevoerd of indien gebruiker zetelt in het buitenland.